ಸರ್ವೋದಯ ದಿನಾಚರಣೆ – ಮತ್ತೆ ಬರುವರು ಗಾಂಧಿ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ೩ ಘಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಿಂದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಮೌನ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ

en_USEnglish