ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಗಾಂಧಿ ಭವನವನ್ನು 1965 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

Gandhi Bhavan, Bengaluru

The Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi was registered as an autonomous state body for furthering the objective of perpetuating the memory and message of Gandhiji to coming generation. If planned to have an appropriate building to house the state headquarters permanently. The Government of Karnataka graciously granted a suitable site in kumara park adjacent to kumara krupa Guest House where way back in 1927 Gandhiji stayed during his visit to the old Mysore state as the honored guest of the state. 

‘ಗಾಂಧಿ ಕಥನ’/ಸಂಚಿಕೆ -18/ಸ್ಮಟ್ಸ್ ನ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾಗೆ ವಿದಾಯ

‘ಗಾಂಧಿ ಕಥನ’/ಸಂಚಿಕೆ -18/ಸ್ಮಟ್ಸ್ ನ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾಗೆ ವಿದಾಯ

By Naguvana Creations ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬದುಕು , ಬರಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ...

‘ಗಾಂಧಿ ಕಥನ’/ಸಂಚಿಕೆ -17/ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮ ಜಾಥಾ, ಗಾಂಧಿ ಬಂಧನ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

‘ಗಾಂಧಿ ಕಥನ’/ಸಂಚಿಕೆ -17/ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮ ಜಾಥಾ, ಗಾಂಧಿ ಬಂಧನ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

By Naguvana Creations ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬದುಕು , ಬರಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ...

en_USEnglish