ಸದಸ್ಯರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಡಾ. ವೂಡೇ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ

ಡಾ. ವೂಡೇ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಆರ್‌. ವಿಶುಕುಮಾರ್‌

ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಆರ್‌. ವಿಶುಕುಮಾರ್‌

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎನ್‌.ತಿಪ್ಪನಗೌಡ

ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎನ್‌.ತಿಪ್ಪನಗೌಡ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ.ಹಚ್‌.ಬಿ.ದಿನೇಶ್‌

ಶ್ರೀ.ಹಚ್‌.ಬಿ.ದಿನೇಶ್‌

ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಬಿ.ಶಿವರಾಜು

ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಬಿ.ಶಿವರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಸಿ.ನರೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಸಿ.ನರೇಂದ್ರ

ಸದಸ್ಯರು<br />

ಪ್ರೋ. ಎಸ್‌.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರೋ. ಎಸ್‌.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಗೌ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಮಮತ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಮಮತ

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್‌ ಬಳಿಗಾರ್‌

ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್‌ ಬಳಿಗಾರ್‌

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಅಬಿದಾ ಬೇಗಂ

ಡಾ. ಅಬಿದಾ ಬೇಗಂ

ಸದಸ್ಯರು

knಕನ್ನಡ